top of page

Privacy Policy

Denna integritetspolicy (“Integritetspolicyn“) beskriver hur Swift Mobility AB, org. nr. 559288-0909 i egenskap av personuppgiftsansvarig, behandlingar sina kunders personuppgifter när du använder våra tjänster.

Frågor rörande denna Integritetspolicy och Swifts behandling av dina personuppgifter kan mailas till Contact@swiftscooters.se eller skickas som brev till Swifts företagsadress:

Swift Mobility AB

Nystrandsgatan 23

633 46

Eskilstuna


 

Insamling och användning av personuppgifter

 

Swift samlar in personuppgifter som du lämnar ut till oss när du skapar ett konto i Swift-appen eller som genereras när du använder Swift-appen eller våra tjänster.

Bland de typer av personuppgifter som denna applikation samlar in, av sig själv eller genom en tredje part, är det: 

 • Geografisk data;

 • Kontaktuppgifter (namn, adress, e-postadress och telefonnummer);

 • Enhets-ID; 

 • Fotografier av skotrar som du laddar upp i Swift-appen; 

 • IP-adress;

 • Information rörande din enhet;

 • Information rörande din användning av Swift-appen och tjänsterna;

 • Cookies;

Fullständig detaljer om varje typ av personuppgift som samlas in tillhandahålls i de särskilda avsnitten i denna integritetspolicy eller genom specifika förklaringstexter som visas före datainsamlingen. Personuppgifter kan tillhandahållas med samtycke av användaren, eller, i händelse av användningsdata samlas in automatiskt när du använder denna applikation. Om inte annat anges är all information som begärs av denna applikation obligatorisk och underlåtenhet att tillhandahålla dessa uppgifter kan göra det omöjligt för denna applikation att erbjuda sina tjänster. I fall där denna applikation specifikt anger att vissa uppgifter inte är obligatoriska, kan användarna fritt välja om de vill tillhandahålla dessa uppgifter utan konsekvenser för tillgängligheten eller funktionen av tjänsten. Användare som är osäkra på vilka personuppgifter som är obligatoriska är mer än välkomna att kontakta företaget på Contact@swiftscooters.se

 

All användning av Cookies - eller andra spårningsverktyg - av denna applikation eller ägare av tredje parts tjänster som används av denna applikation, tjänar syftet att tillhandahålla den tjänst som krävs av användaren. Användare ansvarar för personuppgifter från tredje part som erhållits, publiceras eller delas genom denna applikation och bekräftar att de har tredje parts samtycke till att tillhandahålla informationen till ägaren.

 

Läge och Plats för behandling av data

Metoder för bearbetning

Ägaren vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, avslöjande, modifiering eller obehörig förstörelse av uppgifterna som tillhandahålls. Databehandlingen utförs med hjälp av datorer och/eller IT-verktyg enligt organisatoriska procedurer och lägen som är strikt relaterade till de angivna syftena. Förutom ägaren kan uppgifterna i vissa fall vara tillgängliga för vissa typer av ansvariga personer som är involverade i driften av denna applikation (administration, försäljning, marknadsföring, juridisk systemadministration) eller externa parter (såsom tredjepartsleverantörer, IT-företag, kommunikationsbyråer) som vid behov utsetts till databehandlare av ägaren. Den uppdaterade listan över dessa parter kan begäras av ägaren när som helst. 

Rättslig grund för behandling

Ägaren kan behandla personuppgifter om användare om något av följande gäller:

 • Användare har gett sitt samtycke för ett eller flera specifika ändamål;

 • Tillhandahållande av data är nödvändigt för genomförandet av ett avtal med användaren och/eller för eventuella förpliktelser;

 • Behandling av data är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet som ägaren är mål för;

 • Behandling av data är relaterad till en uppgift som utförs i allmänhetens intresse eller i utövandet av officiell auktoritet som ägaren äger; 

 • Behandling av data är nödvändig för de legitima intressen som ägaren eller en tredje part eftersträvar.

Under alla omständigheter hjälper ägaren gärna till att klargöra den specifika rättsliga grund som gäller för behandlingen av data, och i synnerhet om tillhandahållandet av personuppgifter är ett lagstadgat eller avtalsmässigt krav eller ett krav som krävs för att ingå ett avtal.

Plats

Uppgifterna behandlas på ägarens driftkontor och på andra ställen där de parter som är involverade i behandlingen finns.

 

Beroende på användarens plats kan dataöverföringar innebära att användarens data överförs till ett annat land än sitt eget. För att ta reda mer på om platsen för behandling av data av sådana överförda data kan användare kontrollera avsnittet som innehåller information om behandlingen av personuppgifter. 

 

Om bredare skydd standarder är tillämpliga har användare också rätt att lära sig om den rättsliga grunden för dataöverföringar till ett land utanför Europeiska unionen eller till någon internationell organisation som styrs av internationell folkrätt eller inrättats av två eller flera länder, såsom de förenta nationerna, och om de säkerhetsåtgärder som ägaren vidtagit för att skydda deras data. 

 

Om någon sådan överföring av data sker kan användare ta reda på mer genom att kontrollera relevanta avsnitt i detta dokument eller kontakta ägaren för mer hjälp av informationen på Contact@swiftscooters.se

Lagringstid

Personuppgifter ska behandlas och lagras så länge som krävs av det syfte de har samlats in för. Därför:

Personuppgifter som samlas in för ändamål relaterade till genomförandet av ett kontrakt mellan ägaren och användaren ska behållas tills sådant avtal har fullgjorts. Personuppgifter som samlas in för ägarens legitima intressen ska behållas så länge som behövs för att uppnå sådana syften. Användare kan hitta specifik information om de legitima intressen som ägaren bedriver inom relevanta avsnitt i detta dokument eller genom att kontakta ägaren på Contact@swiftscooters.se

Ägaren kan tillåtas behålla personuppgifter under en längre period när användaren har gett samtycke till sådan behandling, så länge sådant samtycke inte dras tillbaka. Dessutom kan ägaren vara skyldig att behålla personuppgifter under en längre period när det krävs för att fullgöra en rättslig skyldighet eller på uppdrag av en myndighet. 

 

När lagringsperioden löper ut ska personuppgifter raderas. Därför kan rätten till tillgång, rätten till radering, rätten till rättelse och rätten till dataportabilitet inte verkställas efter utgången av lagringsperioden. 

Syftet med behandling av personuppgifter

Uppgifterna om användaren samlas in för att tillåta ägaren att tillhandahålla sin tjänst, följa sina rättsliga skyldigheter, svara på verkställighets förfrågningar, skydda dess rättigheter och intressen (eller dess användares eller tredje parts), upptäcka skadlig eller bedräglig aktivitet, samt följande: Kontakta användaren, visa innehåll från externa plattformar, hantera aktivitetsdata, hantera betalningar, interaktion med externa sociala nätverk och plattformar, platsbaserade interaktioner, plattforms tjänster och webbhotell, analys av registrering och autentisering. 

 

För specifik information om de personuppgifter som används för varje ändamål kan användaren hänvisa till till avsnittet ‘’Detaljerad information om behandlingen av personuppgifter’’. 

Detaljerad information om behandling av personuppgifter

Personuppgifter samlas in för följande ändamål och med följande tjänster: 

Analyser

Tjänsterna i detta avsnitt gör det möjligt för ägaren att vaka över och analysera webbtrafik och kan användas för att hålla reda på användarnas beteende.

Kontakta användaren (Denna applikation)

Genom att fylla i kontaktformuläret, godkänner användaren denna applikation att använda dessa uppgifter för att svara på förfrågningar om information, offert eller någon annan typ av förfrågan som anges i formulärets rubrik. 

 

Behandlade personuppgifter: E-postadress; Förnamn; Efternamn; Telefonnummer.

Kontakta via telefon (Denna applikation)

Användare som anger sitt telefonnummer kan kontaktas för kommersiella eller marknadsföringsrelaterade ändamål relaterade till denna applikation, liksom för att uppfylla supportförfrågningar. 

 

Behandlade personuppgifter: Telefonnummer. 

Apple Healthkit (Apple Inc.)

HealthKit är en aktivitetshanteringstjänst som tillhandahålls av Apple Inc. som gör det möjligt för ägaren att komma åt eller lagra aktivitetsdata. 

 

Behandlade personuppgifter: Allmän aktivitetsinformation; Rörelseaktivitet. 

Plats för behandling: USA - Sekretesspolicy. 

Hantering av aktivitetsdata

Denna tjänst gör det möjligt för ägaren att använda aktivitetsdata som samlas in av din enhet för att denna applikation ska fungera eller tillhandahålla specifika funktioner. Detta kan innefatta rörelser, hjärtslag, höjdförändring eller data om omgivningen. Beroende på vad som beskrivs nedan kan tredje parter vara inblandade i aktivitets spårningen. De flesta enheter gör det möjligt för användaren att kontrollera vilken data som nås eller lagras. 

Aktivitetsdata som spåras av din enhet (Denna applikation)

Denna applikation använder viss aktivitetsinformation som spåras av din enhet för att fungera eller för att tillhandahålla specifika funktioner. 

 

Behandlade personuppgifter: Allmän aktivitetsinformation; Rörelseaktivitet. 

Hantering av betalningar

Om inget annat anges behandlar applikationen betalningar med kreditkort, banköverföring eller på annat sätt via externa betaltjänstleverantörer. I allmänhet och om inte annat anges, ombeds användare att lämna sina betalningsuppgifter och personlig information direkt till sådana betaltjänstleverantörer. Denna applikation är inte inblandad i insamling och bearbetning av sådan information: istället, kommer den bara att få ett meddelande från den relevanta betaltjänstleverantören om betalningen har slutförts. 

Stripe (Stripe Inc)

Stripe är en betalningstjänst som tillhandahålls av Stripe Inc.

 

Behandlade personuppgifter: Olika typer av data som anges i tjänstens integritetspolicy. 

Plats för behandling: USA - Privacy Policy

Platsbaserade interaktioner

Geolocation (Denna applikation)

Den här applikationen kan samla in, använda och dela användarplatsdata för att tillhandahålla platsbaserade tjänster. De flesta webbläsare och enheter tillhandahåller verktyg för att välja bort den här funktionen. Om uttrycklig behörighet har tillhandahållits kan användarens platsinformation spåras av denna applikation.

 

Behandlade personuppgifter: Geografisk position.

Plattformstjänster

Dessa tjänster har till syfte att driva nyckelkomponenter i denna applikation, vilket gör det möjligt att tillhandahålla denna applikation från en enhetlig plattform. Sådana plattformar ger ett brett utbud av verktyg till ägaren - t.ex. analys, användarregistrering, kommentering, databashantering, e-handel, betalningshantering - som innebär insamling och hantering av personuppgifter. Vissa av dessa tjänster fungerar genom geografiskt distribuerade servrar, vilket gör det svårt att bestämma den faktiska platsen där personuppgifterna lagras.

Apple App Store (Apple Inc.)

Denna applikation distribueras på Apple’s App Store, en plattform för distribution av mobilappar, tillhandahållen av Apple Inc.

 

Genom att distribueras via denna appbutik samlar Apple grundläggande analyser och tillhandahåller rapporteringsfunktioner som gör det möjligt för ägaren att se användningsanalysdata och mäta prestanda för denna applikation. Mycket av denna information behandlas på opt-in-basis.

 

Användare kan välja bort denna analysfunktion direkt via sina enhetsinställningar. Mer information om hur man hanterar analysinställningar finns på denna sida. 

 

Behandlade personuppgifter: Användningsdata.

Plats för behandling: USA - Privacy Policy

Google Play Store (Google Ireland Limited)

Denna applikation distribueras i Google Play Store, en plattform för distribution av mobilappar, tillhandahållen av Google Ireland Limited.

 

Genom att distribueras via denna appbutik samlar Google in användnings- och diagnostikdata och delar sammanlagd information med ägaren. Mycket av denna information behandlas på opt-in-basis. 

 

Användare kan välja bort denna analysfunktion direkt via sina enhetsinställningar. Mer information om hur man hanterar analysinställningar finns på denna sida. 

 

Behandlade personuppgifter: Användningsdata.

Plats för behandling: Irland - Privacy Policy

Registrering och autentisering 

Genom att registrera eller autentisera tillåter användare att denna applikation identifierar dem och ger dem åtkomst till dedikerade tjänster. Beroende på vad som beskrivs kan tredje parter tillhandahålla registrering och autentiseringstjänster. I det här fallet kommer denna applikation att kunna komma åt vissa uppgifter som lagras av dessa tredje parts tjänster för registrering eller identifiering. Vissa av tjänsterna som listas nedan kan också samla in personuppgifter för inriktning och profilering.

Mer information om personuppgifter

Ägaren kan använda de personuppgifter och användningsdata som samlas in genom denna applikation för att skapa eller uppdatera användarprofiler. Denna typ av databehandling gör det möjligt för ägaren att utvärdera användarval, preferenser och beteende för de ändamål som beskrivs i respektive avsnitt i detta dokument. Användarprofiler kan också skapas med hjälp av automatiserade verktyg som algoritmer, som också kan tillhandahållas av tredje part. För att ta reda på mer om profilerade aktiviteterna kan användarna kontrollera de relevanta avsnitten i detta dokument. Användaren har alltid rätt att motsätta sig denna typ av profilering. För att ta reda på mer om användarens rättigheter och hur man utövar dem, uppmanas användaren att läsa avsnittet i detta dokument som beskriver användarens rättigheter. 

Automatiserat beslutsfattande

Automatiserat beslutsfattande innebär att ett beslut som sannolikt kommer att få rättsliga effekter eller liknande betydande effekter på användaren, fattas enbart på tekniska sätt utan mänskligt ingripande. Denna applikation kan använda användarens personuppgifter för att fatta beslut helt eller delvis baserat på automatiserade processer enligt de syften som beskrivs i detta dokument. Denna applikation antar automatiserade beslutsprocesser så långt det är nödvändigt för att ingå eller genomföra ett avtal mellan användare och ägare, eller på grundval av användarens uttryckliga samtycke, där ett sådant samtycke krävs enligt lagen. Automatiserade beslut fattas med tekniska medel - mestadels baserat på algoritmer som är föremål för fördefinierade kriterier - som också kan tillhandahållas av tredje part. Motivet bakom det automatiska beslutsfattandet är:

 

För att möjliggöra eller på annat sätt förbättra beslutsprocessen; 

Att ge användarna rättvis och opartisk behandling baserat på enhetliga kriterier; 

För att minska den potentiella skada som härrör från mänskliga fel, personliga fördomar och liknande som potentiellt kan leda till diskriminering eller obalans i behandlingen av individer etc;

För att minska risken för att användaren inte uppfyller sina skyldigheter enligt ett avtal.

 

För att ta reda på mer om syftet, tjänsterna från tredje part, om sådana finns och eventuella specifika motiv för automatiserade beslut som används i denna applikation kan användare kontrollera relevanta avsnitt i detta dokument.

Personuppgifter som samlas in via andra källor än från användaren

Ägaren av denna applikation kan ha legitimt samlat in personuppgifter som rör användare utan deras vetskap genom att återanvända eller skaffa dem från tredje parter av de skäl som nämns i avsnittet som anger den rättsliga grunden för behandlingen. Om ägaren har samlat in personuppgifter på ett sådant sätt kan användare hitta specifik information om källan inom relevanta avsnitt i detta dokument eller genom att kontakta ägaren.

Push-aviseringar

Den här applikationen kan skicka push-meddelanden till användaren för att uppnå de syften som beskrivs i denna integritetspolicy. 

 

Användare kan i de flesta fall välja bort att ta emot push-aviseringar genom att besöka deras enhetsinställningar, till exempel avisering inställningarna för mobiltelefoner, och sedan ändra dessa inställningar för dessa meddelanden.

Push-aviseringar baserat på användarens geografiska plats

Denna applikation kan använda användarens geografiska plats för att skicka push-aviseringar för de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy.

 

Användare kan i de flesta fall välja bort att ta emot push-aviseringar genom att besöka deras enhetsinställningar såsom aviseringsinställningar för mobiltelefoner och sedan ändra dessa inställningar för vissa eller alla appar på den specifika enheten.

 

Användare måste vara medvetna om att inaktivera push-meddelanden kan påverka användningen av denna applikation. 

Tjänsten riktar sig inte till personer under 18 år

Användare förklarar sig vara vuxna enligt deras tillämpliga lagstiftning. Minderåriga får endast använda denna applikation med hjälp eller godkännande av en förälder eller vårdnadshavare. Under inga omständigheter får personer under 13 år använda denna applikation.

Användarnas rättigheter

Användare kan utöva vissa rättigheter gällande deras data som behandlas av ägaren.

 

Användare som har rätt till bredare skydd standarder kan utöva någon av de rättigheter som beskrivs nedan. I alla andra fall kan användare fråga ägaren om vilka rättigheter som gäller för dem.

 

I synnerhet har användarna rätt att göra följande: 

 • Återkalla sitt samtycke när som helst. Användare har rätt att återkalla samtycke om de tidigare har gett sitt samtycke till behandlingen av sina personuppgifter.

 • Motsätta sig behandlingen av deras personuppgifter. Användare har rätt att invända mot behandlingen av sina personuppgifter om behandlingen sker på en annan rättslig grund än samtycke. Mer information finns i det särskilda avsnittet nedan.

 • Få åtkomst till deras data. Användare har rätt att lära sig om data som behandlas av ägaren, få information om vissa aspekter av behandlingen och få en kopia av den information som behandlas.

 • Verifiera och söka rättelse. Användare har rätt att verifiera att deras data är korrekta och begära att den uppdateras eller korrigeras.

 • Begränsa behandlingen av deras data. Användare har rätt att under vissa omständigheter begränsa behandlingen av deras uppgifter. I det här fallet kommer ägaren inte att behandla dess data för något annat syfte än att lagra dem.

 • Låta sina personuppgifter raderas eller tas bort på annat sätt. Användare har rätt att under vissa omständigheter få bort raderingen av sina uppgifter från ägaren.

 • Ta emot deras data och få den överförd till en annan registeransvarig. Användare har rätt att ta emot sin data i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format och, om det är tekniskt möjligt, att överföra dem till en annan styrenhet utan hinder. Denna bestämmelse är tillämplig förutsatt att uppgifterna behandlas på automatiserad väg och att behandlingen baseras på användarens samtycke, på ett avtal som användaren är en del av eller på förpliktelser för detta.

 • Lämna in ett klagomål. Användare har rätt att göra anspråk inför sin behöriga dataskyddsmyndighet.

Detaljer om rätten att invända mot behandlingen av uppgifter

Om personuppgifter behandlas för ett allmänt intresse, i utövandet av en officiell myndighet som ägs av ägaren eller för syftet med de legitima intressen som ägaren eftersträvar, kan användare motsätta sig sådan behandling genom att tillhandahålla en grund till deras speciella situation för att motivera invändningen. 

 

Användare måste veta att om deras personuppgifter behandlas för direkt marknadsföringsändamål kan de dock invända mot den behandlingen när som helst utan att motivera. För att få reda på om ägaren behandlar personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål kan användare kontakta ägaren på Contact@swiftscooters.se

Tillämpningen av en bredare skyddsstandard

Även om de flesta bestämmelserna i detta dokument gäller alla användare, gäller vissa bestämmelser uttryckligen endast om behandlingen av personuppgifter omfattas av bredare skydd standarder. 

Sådana bredare skydd standarder gäller när bearbetningen:

 • Utförs av en ägare baserad inom EU;

 • Gäller personuppgifter om användare som är inom EU och är relaterade till erbjudande av betalda eller obetalda varor eller tjänster, till sådana användare;

 • Gäller personuppgifter om användare som är inom EU och tillåter ägaren att övervaka sådana användares beteenden som äger rum inom EU.

Ytterligare information om datainsamling och bearbetning av personuppgifter

Rättsliga åtgärder

Användarens personuppgifter kan användas för juridiska ändamål av ägaren i domstolen eller i de steg som leder till eventuella rättsliga åtgärder som uppstår på grund av felaktig användning av denna applikation eller relaterade tjänster. Användaren förklarar sig vara medveten om att ägaren kan bli skyldig att avslöja personuppgifter på begäran av offentliga myndigheter.

Ytterligare information om användarens personuppgifter

Förutom informationen i denna integritetspolicy kan denna applikation förse användaren med ytterligare och kontextuell information om vissa tjänster eller insamling av behandling av personuppgifter på begäran.

Systemloggar och underhåll

För drift- och underhållssyften kan denna applikation och alla tredjeparts tjänster samla in filer som registrerar interaktion med denna applikation (systemloggar) använder andra personuppgifter (till exempel IP-adress) för detta ändamål.

Information som inte ingår i denna policy

Mer information om insamling eller behandling av personuppgifter kan begäras av ägaren när som helst. Se kontaktinformationen i början av detta dokument.

Hur ‘’Spåra inte’’ förfrågningar hanteras

Denna applikation stöder inte ‘’Spåra inte’’ förfrågningar. För att avgöra om någon av de tjänster från tredje part som applikationen använder respekterar ‘’Spåra inte’’-förfrågningar, läs deras integritetspolicy.

Ändringar av denna integritetspolicy

Ägaren förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst genom att meddela sina användare på denna sida och eventuellt inom denna applikation och / eller så långt det är tekniskt och juridiskt möjligt att skicka ett meddelande till användarna via all kontaktinformation som är tillgänglig för ägaren. Vi rekommenderar starkt att du kontrollerar den här sidan ofta med hänvisning till datumet för den senaste ändringen som anges längst ner.

Om ändringarna påverkar bearbetnings aktiviteter som utförs på grundval av användarens samtycke ska ägaren samla in nytt samtycke från användaren, om så krävs.

Definitioner och juridiska referenser

All information som direkt eller indirekt i samband med annan information - inklusive ett personligt identifieringsnummer möjliggör identifiering eller identifierbarhet för en fysiskt person.

Användningsdata

Information som samlas in automatiskt via denna applikation eller via tjänster från tredje part som används i denna applikation, kan innehålla: IP-adresser eller domännamn på de datorer som används av användarna som använder denna applikation, URI-adresser (Uniform Resource Identifier), tid för förfrågan, metoden som används för att skicka begäran till servern, storleken på filen som mottas som svar, den numeriska koden som anger status för serverns svar (Lyckat resultat, fel, etc.), ursprungsland, funktionerna i webbläsaren och operativsystemet som används av användaren, de olika tids uppgifterna per besök (t.ex. den tid som spenderas på varje sida i applikationen) och detaljerna om vägen som följs inom applikationen med särskild hänvisning till sekvensen för besökta sidor och andra parametrar om enhetens operativsystem och / eller användarens IT-miljö. 

Användare

Den person som använder denna applikation som, om inte annat anges, sammanfaller med den registrerade.

Den registrerade

Den fysiska personen som personuppgifterna hänvisar till.

Databehandlare

Den fysiska eller juridiska personen, den offentliga myndigheten, byrån eller annat organ som behandlar personuppgifter för den registeransvarige, såsom beskrivs i denna integritetspolicy.

Datakontrollant (Ägaren)

Den fysiska eller juridiska personen, den offentliga myndigheten, byrån eller andra organ som, ensam eller tillsammans med andra, bestämmer syftet och medlen för behandlingen av personuppgifter, inklusive säkerhetsåtgärder för drift och användning av denna applikation. Datakontrollant är, om inte annat anges, ägare till denna applikation. 

Applikationen

Sättet med vilket personuppgifterna för användaren samlas in och behandlas.

Tjänsten

Tjänsten som tillhandahålls av denna applikation enligt beskrivningen i de relativa villkoren (om tillgängligt) och på denna webbplats/applikation.

Europeiska Unionen / EU

Om inte annat anges omfattar alla hänvisningar som görs i detta dokument till Europeiska unionen alla nuvarande medlemsstater till Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 

Cookies

Cookies är spårare som består av små uppsättningar av data som lagras i användarens webbläsare. 

Spårare

Spårare indikerar all teknik, t.ex. Cookies, unika identifierare, webbfyrar, inbäddade skript, e-taggar som möjliggör spårning av användare till exempel genom att komma åt eller lagra information på användarens enhet för att kunna tillhandahålla tjänsten.

Juridisk information

Denna integritetspolicy har utarbetats baserat på bestämmelser i flera lagar. 13/14 i förordning (EU) 2016/679 (allmän dataskyddsförordning). 

 

Denna integritetspolicy avser enbart denna applikation, om inte annat anges i detta dokument.

 

Senast uppdaterad: 2021-02-05

Integritetspolicy

Privacy Policy

Denna integritetspolicy (“Integritetspolicyn“) beskriver hur Swift Mobility AB, org. nr. 559288-0909 i egenskap av personuppgiftsansvarig, behandlingar sina kunders personuppgifter när du använder våra tjänster.

Frågor rörande denna Integritetspolicy och Swifts behandling av dina personuppgifter kan mailas till Contact@swiftscooters.se eller skickas som brev till Swifts företagsadress:

Swift Mobility AB

Nystrandsgatan 23

633 46

Eskilstuna


 

Insamling och användning av personuppgifter

 

Swift samlar in personuppgifter som du lämnar ut till oss när du skapar ett konto i Swift-appen eller som genereras när du använder Swift-appen eller våra tjänster.

Bland de typer av personuppgifter som denna applikation samlar in, av sig själv eller genom en tredje part, är det: 

 • Geografisk data;

 • Kontaktuppgifter (namn, adress, e-postadress och telefonnummer);

 • Enhets-ID; 

 • Fotografier av skotrar som du laddar upp i Swift-appen; 

 • IP-adress;

 • Information rörande din enhet;

 • Information rörande din användning av Swift-appen och tjänsterna;

 • Cookies;

Fullständig detaljer om varje typ av personuppgift som samlas in tillhandahålls i de särskilda avsnitten i denna integritetspolicy eller genom specifika förklaringstexter som visas före datainsamlingen. Personuppgifter kan tillhandahållas med samtycke av användaren, eller, i händelse av användningsdata samlas in automatiskt när du använder denna applikation. Om inte annat anges är all information som begärs av denna applikation obligatorisk och underlåtenhet att tillhandahålla dessa uppgifter kan göra det omöjligt för denna applikation att erbjuda sina tjänster. I fall där denna applikation specifikt anger att vissa uppgifter inte är obligatoriska, kan användarna fritt välja om de vill tillhandahålla dessa uppgifter utan konsekvenser för tillgängligheten eller funktionen av tjänsten. Användare som är osäkra på vilka personuppgifter som är obligatoriska är mer än välkomna att kontakta företaget på Contact@swiftscooters.se

 

All användning av Cookies - eller andra spårningsverktyg - av denna applikation eller ägare av tredje parts tjänster som används av denna applikation, tjänar syftet att tillhandahålla den tjänst som krävs av användaren. Användare ansvarar för personuppgifter från tredje part som erhållits, publiceras eller delas genom denna applikation och bekräftar att de har tredje parts samtycke till att tillhandahålla informationen till ägaren.

 

Läge och Plats för behandling av data

Metoder för bearbetning

Ägaren vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, avslöjande, modifiering eller obehörig förstörelse av uppgifterna som tillhandahålls. Databehandlingen utförs med hjälp av datorer och/eller IT-verktyg enligt organisatoriska procedurer och lägen som är strikt relaterade till de angivna syftena. Förutom ägaren kan uppgifterna i vissa fall vara tillgängliga för vissa typer av ansvariga personer som är involverade i driften av denna applikation (administration, försäljning, marknadsföring, juridisk systemadministration) eller externa parter (såsom tredjepartsleverantörer, IT-företag, kommunikationsbyråer) som vid behov utsetts till databehandlare av ägaren. Den uppdaterade listan över dessa parter kan begäras av ägaren när som helst. 

Rättslig grund för behandling

Ägaren kan behandla personuppgifter om användare om något av följande gäller:

 • Användare har gett sitt samtycke för ett eller flera specifika ändamål;

 • Tillhandahållande av data är nödvändigt för genomförandet av ett avtal med användaren och/eller för eventuella förpliktelser;

 • Behandling av data är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet som ägaren är mål för;

 • Behandling av data är relaterad till en uppgift som utförs i allmänhetens intresse eller i utövandet av officiell auktoritet som ägaren äger; 

 • Behandling av data är nödvändig för de legitima intressen som ägaren eller en tredje part eftersträvar.

Under alla omständigheter hjälper ägaren gärna till att klargöra den specifika rättsliga grund som gäller för behandlingen av data, och i synnerhet om tillhandahållandet av personuppgifter är ett lagstadgat eller avtalsmässigt krav eller ett krav som krävs för att ingå ett avtal.

Plats

Uppgifterna behandlas på ägarens driftkontor och på andra ställen där de parter som är involverade i behandlingen finns.

 

Beroende på användarens plats kan dataöverföringar innebära att användarens data överförs till ett annat land än sitt eget. För att ta reda mer på om platsen för behandling av data av sådana överförda data kan användare kontrollera avsnittet som innehåller information om behandlingen av personuppgifter. 

 

Om bredare skydd standarder är tillämpliga har användare också rätt att lära sig om den rättsliga grunden för dataöverföringar till ett land utanför Europeiska unionen eller till någon internationell organisation som styrs av internationell folkrätt eller inrättats av två eller flera länder, såsom de förenta nationerna, och om de säkerhetsåtgärder som ägaren vidtagit för att skydda deras data. 

 

Om någon sådan överföring av data sker kan användare ta reda på mer genom att kontrollera relevanta avsnitt i detta dokument eller kontakta ägaren för mer hjälp av informationen på Contact@swiftscooters.se

Lagringstid

Personuppgifter ska behandlas och lagras så länge som krävs av det syfte de har samlats in för. Därför:

Personuppgifter som samlas in för ändamål relaterade till genomförandet av ett kontrakt mellan ägaren och användaren ska behållas tills sådant avtal har fullgjorts. Personuppgifter som samlas in för ägarens legitima intressen ska behållas så länge som behövs för att uppnå sådana syften. Användare kan hitta specifik information om de legitima intressen som ägaren bedriver inom relevanta avsnitt i detta dokument eller genom att kontakta ägaren på Contact@swiftscooters.se

Ägaren kan tillåtas behålla personuppgifter under en längre period när användaren har gett samtycke till sådan behandling, så länge sådant samtycke inte dras tillbaka. Dessutom kan ägaren vara skyldig att behålla personuppgifter under en längre period när det krävs för att fullgöra en rättslig skyldighet eller på uppdrag av en myndighet. 

 

När lagringsperioden löper ut ska personuppgifter raderas. Därför kan rätten till tillgång, rätten till radering, rätten till rättelse och rätten till dataportabilitet inte verkställas efter utgången av lagringsperioden. 

Syftet med behandling av personuppgifter

Uppgifterna om användaren samlas in för att tillåta ägaren att tillhandahålla sin tjänst, följa sina rättsliga skyldigheter, svara på verkställighets förfrågningar, skydda dess rättigheter och intressen (eller dess användares eller tredje parts), upptäcka skadlig eller bedräglig aktivitet, samt följande: Kontakta användaren, visa innehåll från externa plattformar, hantera aktivitetsdata, hantera betalningar, interaktion med externa sociala nätverk och plattformar, platsbaserade interaktioner, plattforms tjänster och webbhotell, analys av registrering och autentisering. 

 

För specifik information om de personuppgifter som används för varje ändamål kan användaren hänvisa till till avsnittet ‘’Detaljerad information om behandlingen av personuppgifter’’. 

Detaljerad information om behandling av personuppgifter

Personuppgifter samlas in för följande ändamål och med följande tjänster: 

Analyser

Tjänsterna i detta avsnitt gör det möjligt för ägaren att vaka över och analysera webbtrafik och kan användas för att hålla reda på användarnas beteende.

Kontakta användaren (Denna applikation)

Genom att fylla i kontaktformuläret, godkänner användaren denna applikation att använda dessa uppgifter för att svara på förfrågningar om information, offert eller någon annan typ av förfrågan som anges i formulärets rubrik. 

 

Behandlade personuppgifter: E-postadress; Förnamn; Efternamn; Telefonnummer.

Kontakta via telefon (Denna applikation)

Användare som anger sitt telefonnummer kan kontaktas för kommersiella eller marknadsföringsrelaterade ändamål relaterade till denna applikation, liksom för att uppfylla supportförfrågningar. 

 

Behandlade personuppgifter: Telefonnummer. 

Apple Healthkit (Apple Inc.)

HealthKit är en aktivitetshanteringstjänst som tillhandahålls av Apple Inc. som gör det möjligt för ägaren att komma åt eller lagra aktivitetsdata. 

 

Behandlade personuppgifter: Allmän aktivitetsinformation; Rörelseaktivitet. 

Plats för behandling: USA - Sekretesspolicy. 

Hantering av aktivitetsdata

Denna tjänst gör det möjligt för ägaren att använda aktivitetsdata som samlas in av din enhet för att denna applikation ska fungera eller tillhandahålla specifika funktioner. Detta kan innefatta rörelser, hjärtslag, höjdförändring eller data om omgivningen. Beroende på vad som beskrivs nedan kan tredje parter vara inblandade i aktivitets spårningen. De flesta enheter gör det möjligt för användaren att kontrollera vilken data som nås eller lagras. 

Aktivitetsdata som spåras av din enhet (Denna applikation)

Denna applikation använder viss aktivitetsinformation som spåras av din enhet för att fungera eller för att tillhandahålla specifika funktioner. 

 

Behandlade personuppgifter: Allmän aktivitetsinformation; Rörelseaktivitet. 

Hantering av betalningar

Om inget annat anges behandlar applikationen betalningar med kreditkort, banköverföring eller på annat sätt via externa betaltjänstleverantörer. I allmänhet och om inte annat anges, ombeds användare att lämna sina betalningsuppgifter och personlig information direkt till sådana betaltjänstleverantörer. Denna applikation är inte inblandad i insamling och bearbetning av sådan information: istället, kommer den bara att få ett meddelande från den relevanta betaltjänstleverantören om betalningen har slutförts. 

Stripe (Stripe Inc)

Stripe är en betalningstjänst som tillhandahålls av Stripe Inc.

 

Behandlade personuppgifter: Olika typer av data som anges i tjänstens integritetspolicy. 

Plats för behandling: USA - Privacy Policy

Platsbaserade interaktioner

Geolocation (Denna applikation)

Den här applikationen kan samla in, använda och dela användarplatsdata för att tillhandahålla platsbaserade tjänster. De flesta webbläsare och enheter tillhandahåller verktyg för att välja bort den här funktionen. Om uttrycklig behörighet har tillhandahållits kan användarens platsinformation spåras av denna applikation.

 

Behandlade personuppgifter: Geografisk position.

Plattformstjänster

Dessa tjänster har till syfte att driva nyckelkomponenter i denna applikation, vilket gör det möjligt att tillhandahålla denna applikation från en enhetlig plattform. Sådana plattformar ger ett brett utbud av verktyg till ägaren - t.ex. analys, användarregistrering, kommentering, databashantering, e-handel, betalningshantering - som innebär insamling och hantering av personuppgifter. Vissa av dessa tjänster fungerar genom geografiskt distribuerade servrar, vilket gör det svårt att bestämma den faktiska platsen där personuppgifterna lagras.

Apple App Store (Apple Inc.)

Denna applikation distribueras på Apple’s App Store, en plattform för distribution av mobilappar, tillhandahållen av Apple Inc.

 

Genom att distribueras via denna appbutik samlar Apple grundläggande analyser och tillhandahåller rapporteringsfunktioner som gör det möjligt för ägaren att se användningsanalysdata och mäta prestanda för denna applikation. Mycket av denna information behandlas på opt-in-basis.

 

Användare kan välja bort denna analysfunktion direkt via sina enhetsinställningar. Mer information om hur man hanterar analysinställningar finns på denna sida. 

 

Behandlade personuppgifter: Användningsdata.

Plats för behandling: USA - Privacy Policy

Google Play Store (Google Ireland Limited)

Denna applikation distribueras i Google Play Store, en plattform för distribution av mobilappar, tillhandahållen av Google Ireland Limited.

 

Genom att distribueras via denna appbutik samlar Google in användnings- och diagnostikdata och delar sammanlagd information med ägaren. Mycket av denna information behandlas på opt-in-basis. 

 

Användare kan välja bort denna analysfunktion direkt via sina enhetsinställningar. Mer information om hur man hanterar analysinställningar finns på denna sida. 

 

Behandlade personuppgifter: Användningsdata.

Plats för behandling: Irland - Privacy Policy

Registrering och autentisering 

Genom att registrera eller autentisera tillåter användare att denna applikation identifierar dem och ger dem åtkomst till dedikerade tjänster. Beroende på vad som beskrivs kan tredje parter tillhandahålla registrering och autentiseringstjänster. I det här fallet kommer denna applikation att kunna komma åt vissa uppgifter som lagras av dessa tredje parts tjänster för registrering eller identifiering. Vissa av tjänsterna som listas nedan kan också samla in personuppgifter för inriktning och profilering.

Mer information om personuppgifter

Ägaren kan använda de personuppgifter och användningsdata som samlas in genom denna applikation för att skapa eller uppdatera användarprofiler. Denna typ av databehandling gör det möjligt för ägaren att utvärdera användarval, preferenser och beteende för de ändamål som beskrivs i respektive avsnitt i detta dokument. Användarprofiler kan också skapas med hjälp av automatiserade verktyg som algoritmer, som också kan tillhandahållas av tredje part. För att ta reda på mer om profilerade aktiviteterna kan användarna kontrollera de relevanta avsnitten i detta dokument. Användaren har alltid rätt att motsätta sig denna typ av profilering. För att ta reda på mer om användarens rättigheter och hur man utövar dem, uppmanas användaren att läsa avsnittet i detta dokument som beskriver användarens rättigheter. 

Automatiserat beslutsfattande

Automatiserat beslutsfattande innebär att ett beslut som sannolikt kommer att få rättsliga effekter eller liknande betydande effekter på användaren, fattas enbart på tekniska sätt utan mänskligt ingripande. Denna applikation kan använda användarens personuppgifter för att fatta beslut helt eller delvis baserat på automatiserade processer enligt de syften som beskrivs i detta dokument. Denna applikation antar automatiserade beslutsprocesser så långt det är nödvändigt för att ingå eller genomföra ett avtal mellan användare och ägare, eller på grundval av användarens uttryckliga samtycke, där ett sådant samtycke krävs enligt lagen. Automatiserade beslut fattas med tekniska medel - mestadels baserat på algoritmer som är föremål för fördefinierade kriterier - som också kan tillhandahållas av tredje part. Motivet bakom det automatiska beslutsfattandet är:

 

För att möjliggöra eller på annat sätt förbättra beslutsprocessen; 

Att ge användarna rättvis och opartisk behandling baserat på enhetliga kriterier; 

För att minska den potentiella skada som härrör från mänskliga fel, personliga fördomar och liknande som potentiellt kan leda till diskriminering eller obalans i behandlingen av individer etc;

För att minska risken för att användaren inte uppfyller sina skyldigheter enligt ett avtal.

 

För att ta reda på mer om syftet, tjänsterna från tredje part, om sådana finns och eventuella specifika motiv för automatiserade beslut som används i denna applikation kan användare kontrollera relevanta avsnitt i detta dokument.

Personuppgifter som samlas in via andra källor än från användaren

Ägaren av denna applikation kan ha legitimt samlat in personuppgifter som rör användare utan deras vetskap genom att återanvända eller skaffa dem från tredje parter av de skäl som nämns i avsnittet som anger den rättsliga grunden för behandlingen. Om ägaren har samlat in personuppgifter på ett sådant sätt kan användare hitta specifik information om källan inom relevanta avsnitt i detta dokument eller genom att kontakta ägaren.

Push-aviseringar

Den här applikationen kan skicka push-meddelanden till användaren för att uppnå de syften som beskrivs i denna integritetspolicy. 

 

Användare kan i de flesta fall välja bort att ta emot push-aviseringar genom att besöka deras enhetsinställningar, till exempel avisering inställningarna för mobiltelefoner, och sedan ändra dessa inställningar för dessa meddelanden.

Push-aviseringar baserat på användarens geografiska plats

Denna applikation kan använda användarens geografiska plats för att skicka push-aviseringar för de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy.

 

Användare kan i de flesta fall välja bort att ta emot push-aviseringar genom att besöka deras enhetsinställningar såsom aviseringsinställningar för mobiltelefoner och sedan ändra dessa inställningar för vissa eller alla appar på den specifika enheten.

 

Användare måste vara medvetna om att inaktivera push-meddelanden kan påverka användningen av denna applikation. 

Tjänsten riktar sig inte till personer under 18 år

Användare förklarar sig vara vuxna enligt deras tillämpliga lagstiftning. Minderåriga får endast använda denna applikation med hjälp eller godkännande av en förälder eller vårdnadshavare. Under inga omständigheter får personer under 13 år använda denna applikation.

Användarnas rättigheter

Användare kan utöva vissa rättigheter gällande deras data som behandlas av ägaren.

 

Användare som har rätt till bredare skydd standarder kan utöva någon av de rättigheter som beskrivs nedan. I alla andra fall kan användare fråga ägaren om vilka rättigheter som gäller för dem.

 

I synnerhet har användarna rätt att göra följande: 

 • Återkalla sitt samtycke när som helst. Användare har rätt att återkalla samtycke om de tidigare har gett sitt samtycke till behandlingen av sina personuppgifter.

 • Motsätta sig behandlingen av deras personuppgifter. Användare har rätt att invända mot behandlingen av sina personuppgifter om behandlingen sker på en annan rättslig grund än samtycke. Mer information finns i det särskilda avsnittet nedan.

 • Få åtkomst till deras data. Användare har rätt att lära sig om data som behandlas av ägaren, få information om vissa aspekter av behandlingen och få en kopia av den information som behandlas.

 • Verifiera och söka rättelse. Användare har rätt att verifiera att deras data är korrekta och begära att den uppdateras eller korrigeras.

 • Begränsa behandlingen av deras data. Användare har rätt att under vissa omständigheter begränsa behandlingen av deras uppgifter. I det här fallet kommer ägaren inte att behandla dess data för något annat syfte än att lagra dem.

 • Låta sina personuppgifter raderas eller tas bort på annat sätt. Användare har rätt att under vissa omständigheter få bort raderingen av sina uppgifter från ägaren.

 • Ta emot deras data och få den överförd till en annan registeransvarig. Användare har rätt att ta emot sin data i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format och, om det är tekniskt möjligt, att överföra dem till en annan styrenhet utan hinder. Denna bestämmelse är tillämplig förutsatt att uppgifterna behandlas på automatiserad väg och att behandlingen baseras på användarens samtycke, på ett avtal som användaren är en del av eller på förpliktelser för detta.

 • Lämna in ett klagomål. Användare har rätt att göra anspråk inför sin behöriga dataskyddsmyndighet.

Detaljer om rätten att invända mot behandlingen av uppgifter

Om personuppgifter behandlas för ett allmänt intresse, i utövandet av en officiell myndighet som ägs av ägaren eller för syftet med de legitima intressen som ägaren eftersträvar, kan användare motsätta sig sådan behandling genom att tillhandahålla en grund till deras speciella situation för att motivera invändningen. 

 

Användare måste veta att om deras personuppgifter behandlas för direkt marknadsföringsändamål kan de dock invända mot den behandlingen när som helst utan att motivera. För att få reda på om ägaren behandlar personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål kan användare kontakta ägaren på Contact@swiftscooters.se

Tillämpningen av en bredare skyddsstandard

Även om de flesta bestämmelserna i detta dokument gäller alla användare, gäller vissa bestämmelser uttryckligen endast om behandlingen av personuppgifter omfattas av bredare skydd standarder. 

Sådana bredare skydd standarder gäller när bearbetningen:

 • Utförs av en ägare baserad inom EU;

 • Gäller personuppgifter om användare som är inom EU och är relaterade till erbjudande av betalda eller obetalda varor eller tjänster, till sådana användare;

 • Gäller personuppgifter om användare som är inom EU och tillåter ägaren att övervaka sådana användares beteenden som äger rum inom EU.

Ytterligare information om datainsamling och bearbetning av personuppgifter

Rättsliga åtgärder

Användarens personuppgifter kan användas för juridiska ändamål av ägaren i domstolen eller i de steg som leder till eventuella rättsliga åtgärder som uppstår på grund av felaktig användning av denna applikation eller relaterade tjänster. Användaren förklarar sig vara medveten om att ägaren kan bli skyldig att avslöja personuppgifter på begäran av offentliga myndigheter.

Ytterligare information om användarens personuppgifter

Förutom informationen i denna integritetspolicy kan denna applikation förse användaren med ytterligare och kontextuell information om vissa tjänster eller insamling av behandling av personuppgifter på begäran.

Systemloggar och underhåll

För drift- och underhållssyften kan denna applikation och alla tredjeparts tjänster samla in filer som registrerar interaktion med denna applikation (systemloggar) använder andra personuppgifter (till exempel IP-adress) för detta ändamål.

Information som inte ingår i denna policy

Mer information om insamling eller behandling av personuppgifter kan begäras av ägaren när som helst. Se kontaktinformationen i början av detta dokument.

Hur ‘’Spåra inte’’ förfrågningar hanteras

Denna applikation stöder inte ‘’Spåra inte’’ förfrågningar. För att avgöra om någon av de tjänster från tredje part som applikationen använder respekterar ‘’Spåra inte’’-förfrågningar, läs deras integritetspolicy.

Ändringar av denna integritetspolicy

Ägaren förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst genom att meddela sina användare på denna sida och eventuellt inom denna applikation och / eller så långt det är tekniskt och juridiskt möjligt att skicka ett meddelande till användarna via all kontaktinformation som är tillgänglig för ägaren. Vi rekommenderar starkt att du kontrollerar den här sidan ofta med hänvisning till datumet för den senaste ändringen som anges längst ner.

Om ändringarna påverkar bearbetnings aktiviteter som utförs på grundval av användarens samtycke ska ägaren samla in nytt samtycke från användaren, om så krävs.

Definitioner och juridiska referenser

All information som direkt eller indirekt i samband med annan information - inklusive ett personligt identifieringsnummer möjliggör identifiering eller identifierbarhet för en fysiskt person.

Användningsdata

Information som samlas in automatiskt via denna applikation eller via tjänster från tredje part som används i denna applikation, kan innehålla: IP-adresser eller domännamn på de datorer som används av användarna som använder denna applikation, URI-adresser (Uniform Resource Identifier), tid för förfrågan, metoden som används för att skicka begäran till servern, storleken på filen som mottas som svar, den numeriska koden som anger status för serverns svar (Lyckat resultat, fel, etc.), ursprungsland, funktionerna i webbläsaren och operativsystemet som används av användaren, de olika tids uppgifterna per besök (t.ex. den tid som spenderas på varje sida i applikationen) och detaljerna om vägen som följs inom applikationen med särskild hänvisning till sekvensen för besökta sidor och andra parametrar om enhetens operativsystem och / eller användarens IT-miljö. 

Användare

Den person som använder denna applikation som, om inte annat anges, sammanfaller med den registrerade.

Den registrerade

Den fysiska personen som personuppgifterna hänvisar till.

Databehandlare

Den fysiska eller juridiska personen, den offentliga myndigheten, byrån eller annat organ som behandlar personuppgifter för den registeransvarige, såsom beskrivs i denna integritetspolicy.

Datakontrollant (Ägaren)

Den fysiska eller juridiska personen, den offentliga myndigheten, byrån eller andra organ som, ensam eller tillsammans med andra, bestämmer syftet och medlen för behandlingen av personuppgifter, inklusive säkerhetsåtgärder för drift och användning av denna applikation. Datakontrollant är, om inte annat anges, ägare till denna applikation. 

Applikationen

Sättet med vilket personuppgifterna för användaren samlas in och behandlas.

Tjänsten

Tjänsten som tillhandahålls av denna applikation enligt beskrivningen i de relativa villkoren (om tillgängligt) och på denna webbplats/applikation.

Europeiska Unionen / EU

Om inte annat anges omfattar alla hänvisningar som görs i detta dokument till Europeiska unionen alla nuvarande medlemsstater till Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 

Cookies

Cookies är spårare som består av små uppsättningar av data som lagras i användarens webbläsare. 

Spårare

Spårare indikerar all teknik, t.ex. Cookies, unika identifierare, webbfyrar, inbäddade skript, e-taggar som möjliggör spårning av användare till exempel genom att komma åt eller lagra information på användarens enhet för att kunna tillhandahålla tjänsten.

Juridisk information

Denna integritetspolicy har utarbetats baserat på bestämmelser i flera lagar. 13/14 i förordning (EU) 2016/679 (allmän dataskyddsförordning). 

 

Denna integritetspolicy avser enbart denna applikation, om inte annat anges i detta dokument.

 

Senast uppdaterad: 2021-02-05

Privacy Policy

Denna integritetspolicy (“Integritetspolicyn“) beskriver hur Swift Mobility AB, org. nr. 559288-0909 i egenskap av personuppgiftsansvarig, behandlingar sina kunders personuppgifter när du använder våra tjänster.

Frågor rörande denna Integritetspolicy och Swifts behandling av dina personuppgifter kan mailas till Contact@swiftscooters.se eller skickas som brev till Swifts företagsadress:

Swift Mobility AB

Nystrandsgatan 23

633 46

Eskilstuna


 

Insamling och användning av personuppgifter

 

Swift samlar in personuppgifter som du lämnar ut till oss när du skapar ett konto i Swift-appen eller som genereras när du använder Swift-appen eller våra tjänster.

Bland de typer av personuppgifter som denna applikation samlar in, av sig själv eller genom en tredje part, är det: 

 • Geografisk data;

 • Kontaktuppgifter (namn, adress, e-postadress och telefonnummer);

 • Enhets-ID; 

 • Fotografier av skotrar som du laddar upp i Swift-appen; 

 • IP-adress;

 • Information rörande din enhet;

 • Information rörande din användning av Swift-appen och tjänsterna;

 • Cookies;

Fullständig detaljer om varje typ av personuppgift som samlas in tillhandahålls i de särskilda avsnitten i denna integritetspolicy eller genom specifika förklaringstexter som visas före datainsamlingen. Personuppgifter kan tillhandahållas med samtycke av användaren, eller, i händelse av användningsdata samlas in automatiskt när du använder denna applikation. Om inte annat anges är all information som begärs av denna applikation obligatorisk och underlåtenhet att tillhandahålla dessa uppgifter kan göra det omöjligt för denna applikation att erbjuda sina tjänster. I fall där denna applikation specifikt anger att vissa uppgifter inte är obligatoriska, kan användarna fritt välja om de vill tillhandahålla dessa uppgifter utan konsekvenser för tillgängligheten eller funktionen av tjänsten. Användare som är osäkra på vilka personuppgifter som är obligatoriska är mer än välkomna att kontakta företaget på Contact@swiftscooters.se

 

All användning av Cookies - eller andra spårningsverktyg - av denna applikation eller ägare av tredje parts tjänster som används av denna applikation, tjänar syftet att tillhandahålla den tjänst som krävs av användaren. Användare ansvarar för personuppgifter från tredje part som erhållits, publiceras eller delas genom denna applikation och bekräftar att de har tredje parts samtycke till att tillhandahålla informationen till ägaren.

 

Läge och Plats för behandling av data

Metoder för bearbetning

Ägaren vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, avslöjande, modifiering eller obehörig förstörelse av uppgifterna som tillhandahålls. Databehandlingen utförs med hjälp av datorer och/eller IT-verktyg enligt organisatoriska procedurer och lägen som är strikt relaterade till de angivna syftena. Förutom ägaren kan uppgifterna i vissa fall vara tillgängliga för vissa typer av ansvariga personer som är involverade i driften av denna applikation (administration, försäljning, marknadsföring, juridisk systemadministration) eller externa parter (såsom tredjepartsleverantörer, IT-företag, kommunikationsbyråer) som vid behov utsetts till databehandlare av ägaren. Den uppdaterade listan över dessa parter kan begäras av ägaren när som helst. 

Rättslig grund för behandling

Ägaren kan behandla personuppgifter om användare om något av följande gäller:

 • Användare har gett sitt samtycke för ett eller flera specifika ändamål;

 • Tillhandahållande av data är nödvändigt för genomförandet av ett avtal med användaren och/eller för eventuella förpliktelser;

 • Behandling av data är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet som ägaren är mål för;

 • Behandling av data är relaterad till en uppgift som utförs i allmänhetens intresse eller i utövandet av officiell auktoritet som ägaren äger; 

 • Behandling av data är nödvändig för de legitima intressen som ägaren eller en tredje part eftersträvar.

Under alla omständigheter hjälper ägaren gärna till att klargöra den specifika rättsliga grund som gäller för behandlingen av data, och i synnerhet om tillhandahållandet av personuppgifter är ett lagstadgat eller avtalsmässigt krav eller ett krav som krävs för att ingå ett avtal.

Plats

Uppgifterna behandlas på ägarens driftkontor och på andra ställen där de parter som är involverade i behandlingen finns.

 

Beroende på användarens plats kan dataöverföringar innebära att användarens data överförs till ett annat land än sitt eget. För att ta reda mer på om platsen för behandling av data av sådana överförda data kan användare kontrollera avsnittet som innehåller information om behandlingen av personuppgifter. 

 

Om bredare skydd standarder är tillämpliga har användare också rätt att lära sig om den rättsliga grunden för dataöverföringar till ett land utanför Europeiska unionen eller till någon internationell organisation som styrs av internationell folkrätt eller inrättats av två eller flera länder, såsom de förenta nationerna, och om de säkerhetsåtgärder som ägaren vidtagit för att skydda deras data. 

 

Om någon sådan överföring av data sker kan användare ta reda på mer genom att kontrollera relevanta avsnitt i detta dokument eller kontakta ägaren för mer hjälp av informationen på Contact@swiftscooters.se

Lagringstid

Personuppgifter ska behandlas och lagras så länge som krävs av det syfte de har samlats in för. Därför:

Personuppgifter som samlas in för ändamål relaterade till genomförandet av ett kontrakt mellan ägaren och användaren ska behållas tills sådant avtal har fullgjorts. Personuppgifter som samlas in för ägarens legitima intressen ska behållas så länge som behövs för att uppnå sådana syften. Användare kan hitta specifik information om de legitima intressen som ägaren bedriver inom relevanta avsnitt i detta dokument eller genom att kontakta ägaren på Contact@swiftscooters.se

Ägaren kan tillåtas behålla personuppgifter under en längre period när användaren har gett samtycke till sådan behandling, så länge sådant samtycke inte dras tillbaka. Dessutom kan ägaren vara skyldig att behålla personuppgifter under en längre period när det krävs för att fullgöra en rättslig skyldighet eller på uppdrag av en myndighet. 

 

När lagringsperioden löper ut ska personuppgifter raderas. Därför kan rätten till tillgång, rätten till radering, rätten till rättelse och rätten till dataportabilitet inte verkställas efter utgången av lagringsperioden. 

Syftet med behandling av personuppgifter

Uppgifterna om användaren samlas in för att tillåta ägaren att tillhandahålla sin tjänst, följa sina rättsliga skyldigheter, svara på verkställighets förfrågningar, skydda dess rättigheter och intressen (eller dess användares eller tredje parts), upptäcka skadlig eller bedräglig aktivitet, samt följande: Kontakta användaren, visa innehåll från externa plattformar, hantera aktivitetsdata, hantera betalningar, interaktion med externa sociala nätverk och plattformar, platsbaserade interaktioner, plattforms tjänster och webbhotell, analys av registrering och autentisering. 

 

För specifik information om de personuppgifter som används för varje ändamål kan användaren hänvisa till till avsnittet ‘’Detaljerad information om behandlingen av personuppgifter’’. 

Detaljerad information om behandling av personuppgifter

Personuppgifter samlas in för följande ändamål och med följande tjänster: 

Analyser

Tjänsterna i detta avsnitt gör det möjligt för ägaren att vaka över och analysera webbtrafik och kan användas för att hålla reda på användarnas beteende.

Kontakta användaren (Denna applikation)

Genom att fylla i kontaktformuläret, godkänner användaren denna applikation att använda dessa uppgifter för att svara på förfrågningar om information, offert eller någon annan typ av förfrågan som anges i formulärets rubrik. 

 

Behandlade personuppgifter: E-postadress; Förnamn; Efternamn; Telefonnummer.

Kontakta via telefon (Denna applikation)

Användare som anger sitt telefonnummer kan kontaktas för kommersiella eller marknadsföringsrelaterade ändamål relaterade till denna applikation, liksom för att uppfylla supportförfrågningar. 

 

Behandlade personuppgifter: Telefonnummer. 

Apple Healthkit (Apple Inc.)

HealthKit är en aktivitetshanteringstjänst som tillhandahålls av Apple Inc. som gör det möjligt för ägaren att komma åt eller lagra aktivitetsdata. 

 

Behandlade personuppgifter: Allmän aktivitetsinformation; Rörelseaktivitet. 

Plats för behandling: USA - Sekretesspolicy. 

Hantering av aktivitetsdata

Denna tjänst gör det möjligt för ägaren att använda aktivitetsdata som samlas in av din enhet för att denna applikation ska fungera eller tillhandahålla specifika funktioner. Detta kan innefatta rörelser, hjärtslag, höjdförändring eller data om omgivningen. Beroende på vad som beskrivs nedan kan tredje parter vara inblandade i aktivitets spårningen. De flesta enheter gör det möjligt för användaren att kontrollera vilken data som nås eller lagras. 

Aktivitetsdata som spåras av din enhet (Denna applikation)

Denna applikation använder viss aktivitetsinformation som spåras av din enhet för att fungera eller för att tillhandahålla specifika funktioner. 

 

Behandlade personuppgifter: Allmän aktivitetsinformation; Rörelseaktivitet. 

Hantering av betalningar

Om inget annat anges behandlar applikationen betalningar med kreditkort, banköverföring eller på annat sätt via externa betaltjänstleverantörer. I allmänhet och om inte annat anges, ombeds användare att lämna sina betalningsuppgifter och personlig information direkt till sådana betaltjänstleverantörer. Denna applikation är inte inblandad i insamling och bearbetning av sådan information: istället, kommer den bara att få ett meddelande från den relevanta betaltjänstleverantören om betalningen har slutförts. 

Stripe (Stripe Inc)

Stripe är en betalningstjänst som tillhandahålls av Stripe Inc.

 

Behandlade personuppgifter: Olika typer av data som anges i tjänstens integritetspolicy. 

Plats för behandling: USA - Privacy Policy

Platsbaserade interaktioner

Geolocation (Denna applikation)

Den här applikationen kan samla in, använda och dela användarplatsdata för att tillhandahålla platsbaserade tjänster. De flesta webbläsare och enheter tillhandahåller verktyg för att välja bort den här funktionen. Om uttrycklig behörighet har tillhandahållits kan användarens platsinformation spåras av denna applikation.

 

Behandlade personuppgifter: Geografisk position.

Plattformstjänster

Dessa tjänster har till syfte att driva nyckelkomponenter i denna applikation, vilket gör det möjligt att tillhandahålla denna applikation från en enhetlig plattform. Sådana plattformar ger ett brett utbud av verktyg till ägaren - t.ex. analys, användarregistrering, kommentering, databashantering, e-handel, betalningshantering - som innebär insamling och hantering av personuppgifter. Vissa av dessa tjänster fungerar genom geografiskt distribuerade servrar, vilket gör det svårt att bestämma den faktiska platsen där personuppgifterna lagras.

Apple App Store (Apple Inc.)

Denna applikation distribueras på Apple’s App Store, en plattform för distribution av mobilappar, tillhandahållen av Apple Inc.

 

Genom att distribueras via denna appbutik samlar Apple grundläggande analyser och tillhandahåller rapporteringsfunktioner som gör det möjligt för ägaren att se användningsanalysdata och mäta prestanda för denna applikation. Mycket av denna information behandlas på opt-in-basis.

 

Användare kan välja bort denna analysfunktion direkt via sina enhetsinställningar. Mer information om hur man hanterar analysinställningar finns på denna sida. 

 

Behandlade personuppgifter: Användningsdata.

Plats för behandling: USA - Privacy Policy

Google Play Store (Google Ireland Limited)

Denna applikation distribueras i Google Play Store, en plattform för distribution av mobilappar, tillhandahållen av Google Ireland Limited.

 

Genom att distribueras via denna appbutik samlar Google in användnings- och diagnostikdata och delar sammanlagd information med ägaren. Mycket av denna information behandlas på opt-in-basis. 

 

Användare kan välja bort denna analysfunktion direkt via sina enhetsinställningar. Mer information om hur man hanterar analysinställningar finns på denna sida. 

 

Behandlade personuppgifter: Användningsdata.

Plats för behandling: Irland - Privacy Policy

Registrering och autentisering 

Genom att registrera eller autentisera tillåter användare att denna applikation identifierar dem och ger dem åtkomst till dedikerade tjänster. Beroende på vad som beskrivs kan tredje parter tillhandahålla registrering och autentiseringstjänster. I det här fallet kommer denna applikation att kunna komma åt vissa uppgifter som lagras av dessa tredje parts tjänster för registrering eller identifiering. Vissa av tjänsterna som listas nedan kan också samla in personuppgifter för inriktning och profilering.

Mer information om personuppgifter

Ägaren kan använda de personuppgifter och användningsdata som samlas in genom denna applikation för att skapa eller uppdatera användarprofiler. Denna typ av databehandling gör det möjligt för ägaren att utvärdera användarval, preferenser och beteende för de ändamål som beskrivs i respektive avsnitt i detta dokument. Användarprofiler kan också skapas med hjälp av automatiserade verktyg som algoritmer, som också kan tillhandahållas av tredje part. För att ta reda på mer om profilerade aktiviteterna kan användarna kontrollera de relevanta avsnitten i detta dokument. Användaren har alltid rätt att motsätta sig denna typ av profilering. För att ta reda på mer om användarens rättigheter och hur man utövar dem, uppmanas användaren att läsa avsnittet i detta dokument som beskriver användarens rättigheter. 

Automatiserat beslutsfattande

Automatiserat beslutsfattande innebär att ett beslut som sannolikt kommer att få rättsliga effekter eller liknande betydande effekter på användaren, fattas enbart på tekniska sätt utan mänskligt ingripande. Denna applikation kan använda användarens personuppgifter för att fatta beslut helt eller delvis baserat på automatiserade processer enligt de syften som beskrivs i detta dokument. Denna applikation antar automatiserade beslutsprocesser så långt det är nödvändigt för att ingå eller genomföra ett avtal mellan användare och ägare, eller på grundval av användarens uttryckliga samtycke, där ett sådant samtycke krävs enligt lagen. Automatiserade beslut fattas med tekniska medel - mestadels baserat på algoritmer som är föremål för fördefinierade kriterier - som också kan tillhandahållas av tredje part. Motivet bakom det automatiska beslutsfattandet är:

 

För att möjliggöra eller på annat sätt förbättra beslutsprocessen; 

Att ge användarna rättvis och opartisk behandling baserat på enhetliga kriterier; 

För att minska den potentiella skada som härrör från mänskliga fel, personliga fördomar och liknande som potentiellt kan leda till diskriminering eller obalans i behandlingen av individer etc;

För att minska risken för att användaren inte uppfyller sina skyldigheter enligt ett avtal.

 

För att ta reda på mer om syftet, tjänsterna från tredje part, om sådana finns och eventuella specifika motiv för automatiserade beslut som används i denna applikation kan användare kontrollera relevanta avsnitt i detta dokument.

Personuppgifter som samlas in via andra källor än från användaren

Ägaren av denna applikation kan ha legitimt samlat in personuppgifter som rör användare utan deras vetskap genom att återanvända eller skaffa dem från tredje parter av de skäl som nämns i avsnittet som anger den rättsliga grunden för behandlingen. Om ägaren har samlat in personuppgifter på ett sådant sätt kan användare hitta specifik information om källan inom relevanta avsnitt i detta dokument eller genom att kontakta ägaren.

Push-aviseringar

Den här applikationen kan skicka push-meddelanden till användaren för att uppnå de syften som beskrivs i denna integritetspolicy. 

 

Användare kan i de flesta fall välja bort att ta emot push-aviseringar genom att besöka deras enhetsinställningar, till exempel avisering inställningarna för mobiltelefoner, och sedan ändra dessa inställningar för dessa meddelanden.

Push-aviseringar baserat på användarens geografiska plats

Denna applikation kan använda användarens geografiska plats för att skicka push-aviseringar för de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy.

 

Användare kan i de flesta fall välja bort att ta emot push-aviseringar genom att besöka deras enhetsinställningar såsom aviseringsinställningar för mobiltelefoner och sedan ändra dessa inställningar för vissa eller alla appar på den specifika enheten.

 

Användare måste vara medvetna om att inaktivera push-meddelanden kan påverka användningen av denna applikation. 

Tjänsten riktar sig inte till personer under 18 år

Användare förklarar sig vara vuxna enligt deras tillämpliga lagstiftning. Minderåriga får endast använda denna applikation med hjälp eller godkännande av en förälder eller vårdnadshavare. Under inga omständigheter får personer under 13 år använda denna applikation.

Användarnas rättigheter

Användare kan utöva vissa rättigheter gällande deras data som behandlas av ägaren.

 

Användare som har rätt till bredare skydd standarder kan utöva någon av de rättigheter som beskrivs nedan. I alla andra fall kan användare fråga ägaren om vilka rättigheter som gäller för dem.

 

I synnerhet har användarna rätt att göra följande: 

 • Återkalla sitt samtycke när som helst. Användare har rätt att återkalla samtycke om de tidigare har gett sitt samtycke till behandlingen av sina personuppgifter.

 • Motsätta sig behandlingen av deras personuppgifter. Användare har rätt att invända mot behandlingen av sina personuppgifter om behandlingen sker på en annan rättslig grund än samtycke. Mer information finns i det särskilda avsnittet nedan.

 • Få åtkomst till deras data. Användare har rätt att lära sig om data som behandlas av ägaren, få information om vissa aspekter av behandlingen och få en kopia av den information som behandlas.

 • Verifiera och söka rättelse. Användare har rätt att verifiera att deras data är korrekta och begära att den uppdateras eller korrigeras.

 • Begränsa behandlingen av deras data. Användare har rätt att under vissa omständigheter begränsa behandlingen av deras uppgifter. I det här fallet kommer ägaren inte att behandla dess data för något annat syfte än att lagra dem.

 • Låta sina personuppgifter raderas eller tas bort på annat sätt. Användare har rätt att under vissa omständigheter få bort raderingen av sina uppgifter från ägaren.

 • Ta emot deras data och få den överförd till en annan registeransvarig. Användare har rätt att ta emot sin data i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format och, om det är tekniskt möjligt, att överföra dem till en annan styrenhet utan hinder. Denna bestämmelse är tillämplig förutsatt att uppgifterna behandlas på automatiserad väg och att behandlingen baseras på användarens samtycke, på ett avtal som användaren är en del av eller på förpliktelser för detta.

 • Lämna in ett klagomål. Användare har rätt att göra anspråk inför sin behöriga dataskyddsmyndighet.

Detaljer om rätten att invända mot behandlingen av uppgifter

Om personuppgifter behandlas för ett allmänt intresse, i utövandet av en officiell myndighet som ägs av ägaren eller för syftet med de legitima intressen som ägaren eftersträvar, kan användare motsätta sig sådan behandling genom att tillhandahålla en grund till deras speciella situation för att motivera invändningen. 

 

Användare måste veta att om deras personuppgifter behandlas för direkt marknadsföringsändamål kan de dock invända mot den behandlingen när som helst utan att motivera. För att få reda på om ägaren behandlar personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål kan användare kontakta ägaren på Contact@swiftscooters.se

Tillämpningen av en bredare skyddsstandard

Även om de flesta bestämmelserna i detta dokument gäller alla användare, gäller vissa bestämmelser uttryckligen endast om behandlingen av personuppgifter omfattas av bredare skydd standarder. 

Sådana bredare skydd standarder gäller när bearbetningen:

 • Utförs av en ägare baserad inom EU;

 • Gäller personuppgifter om användare som är inom EU och är relaterade till erbjudande av betalda eller obetalda varor eller tjänster, till sådana användare;

 • Gäller personuppgifter om användare som är inom EU och tillåter ägaren att övervaka sådana användares beteenden som äger rum inom EU.

Ytterligare information om datainsamling och bearbetning av personuppgifter

Rättsliga åtgärder

Användarens personuppgifter kan användas för juridiska ändamål av ägaren i domstolen eller i de steg som leder till eventuella rättsliga åtgärder som uppstår på grund av felaktig användning av denna applikation eller relaterade tjänster. Användaren förklarar sig vara medveten om att ägaren kan bli skyldig att avslöja personuppgifter på begäran av offentliga myndigheter.

Ytterligare information om användarens personuppgifter

Förutom informationen i denna integritetspolicy kan denna applikation förse användaren med ytterligare och kontextuell information om vissa tjänster eller insamling av behandling av personuppgifter på begäran.

Systemloggar och underhåll

För drift- och underhållssyften kan denna applikation och alla tredjeparts tjänster samla in filer som registrerar interaktion med denna applikation (systemloggar) använder andra personuppgifter (till exempel IP-adress) för detta ändamål.

Information som inte ingår i denna policy

Mer information om insamling eller behandling av personuppgifter kan begäras av ägaren när som helst. Se kontaktinformationen i början av detta dokument.

Hur ‘’Spåra inte’’ förfrågningar hanteras

Denna applikation stöder inte ‘’Spåra inte’’ förfrågningar. För att avgöra om någon av de tjänster från tredje part som applikationen använder respekterar ‘’Spåra inte’’-förfrågningar, läs deras integritetspolicy.

Ändringar av denna integritetspolicy

Ägaren förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst genom att meddela sina användare på denna sida och eventuellt inom denna applikation och / eller så långt det är tekniskt och juridiskt möjligt att skicka ett meddelande till användarna via all kontaktinformation som är tillgänglig för ägaren. Vi rekommenderar starkt att du kontrollerar den här sidan ofta med hänvisning till datumet för den senaste ändringen som anges längst ner.

Om ändringarna påverkar bearbetnings aktiviteter som utförs på grundval av användarens samtycke ska ägaren samla in nytt samtycke från användaren, om så krävs.

Definitioner och juridiska referenser

All information som direkt eller indirekt i samband med annan information - inklusive ett personligt identifieringsnummer möjliggör identifiering eller identifierbarhet för en fysiskt person.

Användningsdata

Information som samlas in automatiskt via denna applikation eller via tjänster från tredje part som används i denna applikation, kan innehålla: IP-adresser eller domännamn på de datorer som används av användarna som använder denna applikation, URI-adresser (Uniform Resource Identifier), tid för förfrågan, metoden som används för att skicka begäran till servern, storleken på filen som mottas som svar, den numeriska koden som anger status för serverns svar (Lyckat resultat, fel, etc.), ursprungsland, funktionerna i webbläsaren och operativsystemet som används av användaren, de olika tids uppgifterna per besök (t.ex. den tid som spenderas på varje sida i applikationen) och detaljerna om vägen som följs inom applikationen med särskild hänvisning till sekvensen för besökta sidor och andra parametrar om enhetens operativsystem och / eller användarens IT-miljö. 

Användare

Den person som använder denna applikation som, om inte annat anges, sammanfaller med den registrerade.

Den registrerade

Den fysiska personen som personuppgifterna hänvisar till.

Databehandlare

Den fysiska eller juridiska personen, den offentliga myndigheten, byrån eller annat organ som behandlar personuppgifter för den registeransvarige, såsom beskrivs i denna integritetspolicy.

Datakontrollant (Ägaren)

Den fysiska eller juridiska personen, den offentliga myndigheten, byrån eller andra organ som, ensam eller tillsammans med andra, bestämmer syftet och medlen för behandlingen av personuppgifter, inklusive säkerhetsåtgärder för drift och användning av denna applikation. Datakontrollant är, om inte annat anges, ägare till denna applikation. 

Applikationen

Sättet med vilket personuppgifterna för användaren samlas in och behandlas.

Tjänsten

Tjänsten som tillhandahålls av denna applikation enligt beskrivningen i de relativa villkoren (om tillgängligt) och på denna webbplats/applikation.

Europeiska Unionen / EU

Om inte annat anges omfattar alla hänvisningar som görs i detta dokument till Europeiska unionen alla nuvarande medlemsstater till Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 

Cookies

Cookies är spårare som består av små uppsättningar av data som lagras i användarens webbläsare. 

Spårare

Spårare indikerar all teknik, t.ex. Cookies, unika identifierare, webbfyrar, inbäddade skript, e-taggar som möjliggör spårning av användare till exempel genom att komma åt eller lagra information på användarens enhet för att kunna tillhandahålla tjänsten.

Juridisk information

Denna integritetspolicy har utarbetats baserat på bestämmelser i flera lagar. 13/14 i förordning (EU) 2016/679 (allmän dataskyddsförordning). 

 

Denna integritetspolicy avser enbart denna applikation, om inte annat anges i detta dokument.

 

Senast uppdaterad: 2021-02-05

bottom of page